Mitsubishi Powder Clutch & Brake Vietnam
ZA-5A1   ZA-5A1  ZA-5A1 LE-30CTN/LE-30CTA 
ZKG-5YN LE-40MTA-E 
ZKG-10YN (重点)  LE-40MTB-E 
ZKG-20YN  LE-40MD 
ZKG-50YN  LE-60EC 
ZKB-0.06YN (重点) LX-005TD
ZKB-0.3YN  LX-015TD
ZKB-0.6YN LX-030TD 
ZKB-1.2XN  LX-050TD 
ZKB-2.5XN (重点) LX-100TD
ZKB-5XN  LX-200TD 
ZKB-10XN (重点) LX-005TD-909 
ZKB-20XN  LX-015TD-909 
ZKB-40XN LX-030TD-909 
ZKB-2.5HBN/HBN-C  LX-050TD-909 
ZKB-5HBN/HBN-C  LX-100TD-909 
ZKB-10HBN/HBN-C LX-200TD-909 
ZKB-20HBN/HBN-C  LX-TD 
ZKB-40HBN  LX-05BRR
ZKB-2.5WN  LM-10PD 
ZKB-5WN  LM-10TA
ZKB-10WN  磁粉离合器:
ZKB-20WN  ZA-0.6A
ZKB-40WN  ZA-1.2A1
ZA-0.6Y (重点) ZA-2.5AN1
ZA-1.2Y1 (重点) ZA-5AN1
ZA-2.5Y1  ZA-10A1
ZA-5Y1  ZA-20A1
ZA-10Y1  ZKB-0.06AN
ZA-20Y1  ZKB-.3AN
ZA-40Y  ZKB-0.6AN
ZX-0.3YN-24  ZKG-5AN
ZX-0.3YN-80  ZKG-10AN
ZX-0.6YN-24  ZKG-20AN
ZX-0.6YN-80  ZKG-50AN
ZX-1.2YN-24  ZKB-1.2BN
ZX-1.2YN-80  ZKB-2.5BN
ZX-2.5YH  ZKB-5BN
ZX-2.5YS  ZKB-10BN
ZX-5YH  ZKB-20BN
ZX-5YS  磁滞式
ZHY-1.2A1  ZHA-1.2A
ZHY-2.5A  ZHA-2.5A
ZHY-5A1  ZHA-5A
ZHY-10A  张力控制器:
ZHY-20A  LE-40MD
ZHY-40A  LE-50PAU
ZHY-60A LE-P50A
ZHY-100A2  LD-05ZX
ZHY-0.03B  LL-05ZX
ZHY-0.08B LD-40PSU
ZHY-0.3B LD-FX
ZHY-0.6B LE-50PAU-SET
ZKG-5AN  LD-30FTA
ZKG-10AN LE-40MTA-E
ZKG-20AN  LE-40MTB-E
ZKG-50AN  LE-30CTA
ZKG-100AN LD-30FTA-1AD
ZKB-0.3AN  LX-**TD
ZKB-0.6AN  LX-015TD
ZKB-1.2BN  LX-030TD
ZKB-2.5BN (重点) LX-050TD
ZKB-5BN (重点) 卷经演算器
ZKB-10BN   LE-40MD
ZKB-20BN  功率扩大器 LE-50PAU,LEP50A
ZKB-40BN  张力控制器,手动LD-05ZX ,LL-05ZX ,LD-40PSU
ZKB-1.2B4-909  张力控制器, 半自动LD-FX LE-50PAU-SET LD-30FTA
ZKB-5B4-909  张力控制器, 全自动 LE-40MTA-E LE-40MTB-E LE-30CTA
ZKB-10B2-909  模拟输入板 LD-30FTA-1AD
ZKB-20B2-909 张力检测器 LX-005TD LX-015TD LX-030TD LX-050TD LX-100TD LX-200TD
ZA-0.6A1  张力表 LM-10PD
ZA-1.2A1  伸出轴型静止线圈, 
ZA-2.5A1(重点)  自然冷却ZKB-0.06AN ZKB-0.3AN ZKB-0.6AN ZKG-5AN ZKG-10AN ZKG-20AN ZKG-50AN
ZA-2.5A1-905  伸出轴型静止线圈, 
ZA-5A1  强制空冷: ZKB-1.2BN ZKB-2.5BN ZKB-5BN
ZA-10A1 (重点) ZKB-10BN ZKB-20BN
ZA-20A1  磁滞式ZHA-1.2A ZHA-2.5A ZHA-5A
ZHA-0.6B  空心轴型, 静止线圈 , 自然冷却 ZA-0.6Y ZA-1.2Y1 ZA-2.5Y1 ZA-5Y1 ZA-10Y1
ZHA-1.2A1  ZA-20Y1 ZX-2.5YH ZX-5YH ZX-0.3YN-24 ZX-0.3YN-80 ZX-0.6YN-24
ZHA-2.5A ZX-0.6YN-80 ZX-1.2YN-24 ZX-1.2YN-80
ZHA-5A1  卷经演算器 LE-40MD
ZHA-10A 功率扩大器 LE-50PAU LEP50A
ZHA-20A  张力控制器,手动LD-05ZX LL-05ZX LD-40PSU
ZHA-40A LE-5AP-E
LD-40PSU  LD-30FTA
LE-50PAU  LD-30FTA-1AD
LL-05ZX  LD-FX 
LD-05ZX   
Mitsubishi Powder Clutch & Brake  Vietnam Germany, USA, Asia, Vietnam, Singapore, Japan, Cambodia, Laos, Thailand, Myanmar, Indonesia, Malaysia, Singapore, China, India, Pakistan, Egypt, Iran, Jordan, Saudi Arabia, Sudan Syria, Iraq, Sudan.

 

Hãy liên hệ với chúng tôi để có được giá tốt nhất !

 

Công Ty TNHH TMDV Anh Nghi Sơn

| địa chỉ | D3, Đinh Tiên Hoàng, KDC Miếu Nổi, Phường 3, Quận Bình Thạnh, TPHCM

| mã số thuế | 0310692382

| điện thoại | + 84 . 8 . 3517 0401/02 | fax | +84 . 8 . 3517 0403

| email | sales.ans@ansvietnam.com ans.vina@ansvietnam.com

| website | www.ansvietnam.com www.anhnghison.com

| liên hệ trực tuyến | Skype | Yahoo