Bender Vietnam Code: B9106500
IRDH 375-435, bộ giám sát
điện trở cách ly, lưới điện IT
Điện áp mạng lưới:
AC 0...793 V / DC 0...650 V,
Điện áp nguồn nuôi
AC 88...264 V / DC 77...286 V (replaced)
A-Isometer
serial No. IRDH 635-413
Bender Inc. USA
Icar Vietnam

ICAR italy
Capacitor 0,25µF-2000VAC
P/N: MOD2RR2003.F4K
   
   
   
   
Panasonic Vietnam Model: TL12
digital TIMING LIGHT  TL-12C
   
   
   
   
Amot Vietnam AMOT Part No. 4140CR1H11AAO - EE
Amot Vietnam AMOT Part No. 4140DK1P00CB3 - EE
Amot Vietnam AMOT Part No. 4140DK3P00CB3 - EE
Amot Vietnam AMOT Part No. 4140 DK1E00CE3 - EE
Temperature Switch (Amot Control )
- Type: 4140 DK1E00CE 3EE
- Range: 66 - 87 deg C

 

 
 Quay lại Share on Facebook  Google Lần xem (411)  Lên đầu trang