Vibro-Meter Vietnam Article No. V-M009034
Proximity Probe Eddy-currenttransducer
TQ 412
P/N: 111-412-000-012
(111-412-000-012-A1-B1-E050-F2-G050-H05)
Enviroment              (A1)
Body thread            (B1)
Integral cable          (E050)
Cable protection      (F2)
BOA length               (G050)
Total System length (H05)
Vibro-Meter Vietnam Article No. V-M004002
Accelerometer
CE 680/M411
P/N: 444-680-000-511
with Electronics
Output: 100mV/g
Temp.: -50°C..+120°C
Connector: MIL C 5015
Vibro-Meter Vietnam Article No. V-M07901
VibroSmart
VMU 100
P/N: 204-100-000-012
X1 - Power Supply: 2 : 230 VAC
X2 - Analog Output card: 1: 0-10 V/4-20 mA
X3 - RS Output card: 0
X4 - Factory Set up of
Programmable parameters: 0 X5 - Programmation Right: 1
(VMU 100 VibroSmart
P/N: 204-100-000-013-2-1-0-0-1
VMU100
MFR S3960
PNR 204-100-000-013
2/1/0/0/1
0-20mm/s
220 VAC)

 

 
 Quay lại Share on Facebook  Google Lần xem (410)  Lên đầu trang