Anritsu Meter ANS Vietnam
Temperature Probes-Stationary Surface Temperature Probes
Model  N  series General Stationary Surface Probes
Type K Model N-231K-00-1-TC1-ANP
Type E Model N-231E-00-1-TC1-ANP
Type K Model N-233K-01-1-TC1-ANP
Type E Model N-233E-01-1-TC1-ANP
Type K Model N-214K-00-1-TC1-ANP
Type E Model N-214E-00-1-TC1-ANP
Type K Model N-231K-01-0-TC1-ANP
Type E Model N-231E-01-0-TC1-ANP
Model  CS  series Micro Sensor Probes
Type K Model CS-01K-010-1-TC1-ANP
Type E Model CS-01E-010-1-TC1-ANP
Type K Model CS-03K-010-1-TC1-ANP
Type E Model CS-03E-010-1-TC1-ANP
Type K Model CS-11K-010-1-TC1-ANP
Type E Model CS-11E-010-1-TC1-ANP
Type K Model CS-13K-010-1-TC1-ANP
Type E Model CS-13E-010-1-TC1-ANP
Type K Model CS-21K-010-1-TC1-ANP
Type E Model CS-21E-010-1-TC1-ANP
Type K Model CS-36K-010-1-TC1-ANP
Type E Model CS-36E-010-1-TC1-ANP
Model  WE  series Self Supporting Probes
Type K Model WE-11K-TS1-ANP
Type E Model WE-11E-TS1-ANP
Type K Model WE-12K-GW1-ANP
Type E Model WE-12E-GW1-ANP
Type K Model WE-21K-TS1-ANP
Type E Model WE-21E-TS1-ANP
Type K Model WE-22K-GW1-ANP
Type E Model WE-22E-GW1-ANP
Type K Model WE-31K-TA1-ANP
Type E Model WE-31E-TA1-ANP
Type K Model WE-42K-GW1-ANP
Type E Model WE-42E-GW1-ANP
Model  MG  series  Magnet Probes
Type K Model MG-11K-TS1-ANP
Type E Model MG-11E-TS1-ANP
Type K Model MG-22K-GW1-ANP
Type E Model MG-22E-GW1-ANP
Model  TH  series  Flat Head Probes
Type K Model TH-14K-010-1-TC1-ANP
Type E Model TH-14E-010-1-TC1-ANP
Type K Model TH-14K-020-1-TC1-ANP
Type E Model TH-14E-020-1-TC1-ANP
Model  HHT  series High Temperature Probes
Type K Model HHT-41K-10-TC1-ANP
Type K Model HHT-51K-10-TC1-ANP
Type K Model HHT-42K-10-TC1-ANP
Type K Model HHT-52K-10-TC1-ANP
Type K Model HHT-43K-10-TC1-ANP
Type K Model HHT-53K-10-TC1-ANP
  Durability  
HHT-4* 
HHT-5*
Temperature Probes-Moving / Rotating Surface Temperature Probes
Model  U  series  General Moving / Rotating Surface Probes
Type K Model U-112K-00-D0-1-TC1-ANP
Type E Model U-112E-00-D0-1-TC1-ANP
Type K Model U-211K-00-D0-1-TC1-ANP
Type E Model U-211E-00-D0-1-TC1-ANP
Type K Model U-121K-00-D0-1-TC1-ANP
Type E Model U-121E-00-D0-1-TC1-ANP
Type K Model U-221K-00-D0-1-TC1-ANP
Type E Model U-221E-00-D0-1-TC1-ANP
Type K Model U-133K-00-D0-1-TC1-ANP
Type E Model U-133E-00-D0-1-TC1-ANP
Type K Model U-211K-01-D0-0-TC1-W
Type E Model U-211E-01-D0-0-TC1-W
Model  SH  series  Small Head Probes
Type K Model SH-14K-TS1-ANP
Type E Model SH-14E-TS1-ANP
Type K Model SH-46K-TC1-ANP
Type E Model SH-46E-TC1-ANP
Model  UH  series Flat Type Rotating Surface Probes
Type K Model UH-11K-03-TS1-ANP
Type E Model UH-11E-03-TS1-ANP
Type K Model UH-12K-03-TS1-ANP
Type E Model UH-12K-03-TS1-ANP
Model  MW  series Moving Wire Probes
Type K Model MW-11K-TC1-ANP
Type E Model MW-11E-TC1-ANP
Type K Model MW-24K-TC1-ANP
Type E Model MW-24E-TC1-ANP
Temperature Probes-Internal Temperature Probes
Model  BS  series General Internal Probes
Type K Model BS-21K-010-TC1-ANP
Type E Model BS-21E-010-TC1-ANP
Type K Model BS-31K-030-TC1-ANP
Type E Model BS-31E-030-TC1-ANP
Type K Model BS-91K-003-TS1-ANP
Type E Model BS-91E-003-TS1-ANP
Type K Model BS-11K-003-TS1-ANP
Type E Model BS-11E-003-TS1-ANP
Type K Model BS-22K-010-TC1-ANP
Type E Model BS-22E-010-TC1-ANP
Type K Model BS-51K-100-TC1-ANP
Type E Model BS-51E-100-TC1-ANP
Model  BT  series Needle Type Probes
Type K Model BT-31K-TC1-ANP
Type E Model BT-31E-TC1-ANP
Type K Model BT-92K-TC1-ANP
Type E Model BT-92E-TC1-ANP
Type K Model BT-72K-TC1-ANP
Type E Model BT-72E-TC1-ANP
Type K Model BT-22K-TC1-ANP
Type E Model BT-22E-TC1-ANP
Type K Model BT-11K-TC1-ANP
Type E Model BT-11E-TC1-ANP
Type K Model BTN-41K
Type E Model BTN-41E
Model  SF  series  Fine Flexible Probes
Type K Model SF-K-100-ANP
Type E Model SF-E-100-ANP
Type K Model SF-K-200-ANP
Type E Model SF-E-200-ANP
Model  AT  series  Air Temperature Probes
Type K Model AT-10K-050-0-TS1-ANP
Type E Model AT-10E-050-0-TS1-ANP
Type K Model AT-30K-050-1-TC1-ANP
Type E Model AT-30E-050-1-TC1-ANP
Model  SHEATH  series  Bendable Wiry Probes
Type K Model B3.2-K-J1-M1-L500-TC1-ANP
Type E Model B3.2-E-J1-M1-L500-TC1-ANP
Temperature Probes-Special Application Probes
Model  ST  series Flat Leaf Probes
Type K Model ST-11K-010-TS1-ANP
Type E Model ST-11E-010-TS1-ANP
Type K Model ST-11K-010-0-ANP
Type E Model ST-11E-010-0-ANP
Model  SC  series Screw Setting Probes
Type K Model SC-31K-TS1-ANP
Type E Model SC-31E-TS1-ANP
Type K Model SC-32K-SG1-ANP
Type E Model SC-32E-SG1-ANP
Model  CR  series  Soldering Iron Probes
Type K Model CR-31K
Type E Model CR-31E
Type K Model CR-32K
Type E Model CR-32E
Model  CRB  series  Accessories for Model CR series
Type K Model CRB-K-TS1-ANP
Type E Model CRB-E-TS1-ANP
Temperature Probes-High Superior Surface Temperature Probes
Model  S  series High Superior Surface Probes
Type K Model S-113K-01-1-TPC1-ANP
Type E Model S-113E-01-1-TPC1-ANP
Type K Model S-221K-01-1-TPC1-ANP
Type E Model S-221E-01-1-TPC1-ANP
Type K Model S-311K-00-1-TPC1-ANP
Type E Model S-311E-00-1-TPC1-ANP
Type K Model S-411K-00-1-TPC1-ANP
Type E Model S-411E-00-1-TPC1-ANP
Type K Model S-423K-00-1-TPC1-ANP
Type E Model S-423E-00-1-TPC1-ANP
Type K Model S-551K-00-1-TPC1-ANP
Type E Model S-551E-00-1-TPC1-ANP
Type K Model S-641K-01-1-TPC1-ANP
Type E Model S-641E-01-1-TPC1-ANP
Type K Model S-780K-GW1-ANP
Type E Model S-780E-GW1-ANP
Temperature Probes-Other Special Application Probes
Molten metal surface probes
Type K Model 518K-TC1-ANP
Type E Model 518E-TC1-ANP
Type K Model 524K-TC1-ANP
Type E Model 524E-TC1-ANP
Micro sensor probes
Type K Model 310K-TC1-ANP
Type E Model 310E-TC1-ANP
Type K Model 343K-TC1-ANP
Type E Model 343E-TC1-ANP
Type K Model 345K-TC1-ANP
Type E Model 345E-TC1-ANP
Type K Model 346K-TC1-ANP
Type E Model 346E-TC1-ANP
High temperatur probes
Type K Model 619K-010-TC1-ANP
Type K Model 620K-010-TC1-ANP
Type K Model 621K-010-TC1-ANP
Pipe outside probes
Type K Model 123K-φ50-TC1-ANP
Type E Model 123E-φ50-TC1-ANP
Type K Model 528K-TC1-ANP
Type E Model 528E-TC1-ANP
Type K Model 1811K-TS1-ANP
Type E Model 1811E-TS1-ANP
Pipe inside probes
Type K Model 344K-TC1-ANP
Type E Model 344E-TC1-ANP
Type K Model 305K-TC1-ANP
Type E Model 305E-TC1-ANP
Slit type probes
Type K Model 304K-TC1-ANP
Type E Model 304E-TC1-ANP
Type K Model 362K-TC1-ANP
Type E Model 362E-TC1-ANP
Flat leaf probes
Type K Model 503K-TC1-ANP
Type E Model 503E-TC1-ANP
Type K Model 505K-TS1-ANP
Type E Model 505E-TS1-ANP
Type K Model 540K-TS1-ANP
Type E Model 540E-TS1-ANP
Insertion probes
Type K Model 502K-TC1-ANP
Type E Model 502E-TC1-ANP
Type K Model 504K-TC1-ANP
Type E Model 504E-TC1-ANP
Type K Model 501K-TC1-ANP
Type E Model 501E-TC1-ANP
Depth adjustable probes
Type K Model 520K-TC1-ANP
Type E Model 520E-TC1-ANP
Heavy duty moving surface probes
Type K Model 213K-TC1-ANP
Type E Model 213E-TC1-ANP
Soft body probes
Type K Model 1600K-TS1-ANP
Type E Model 1600E-TS1-ANP
Type K Model 1601K-TS1-ANP
Type E Model 1601E-TS1-ANP
Drop probes
Type K Model 530K-TF5-ANP
Type E Model 530E-TF5-ANP
Thermometers 
Model  HD-1000  series Handheld Thermometer
HD-1000 series
HD-1100K · HD-1100E
HD-1150K · HD-1150E
HD-1200K · HD-1200E
HD-1250K · HD-1250E
HD-1300K · HD-1300E
HD-1350K · HD-1350E
HD-1400K · HD-1400E
HD-1450K · HD-1450E
HD-1500K · HD-1500E
HD-1550K · HD-1550E
HD-1650K · HD-1650E
HD-1750K · HD-1750E
Specifications
HD-1100 · HD-1150
HD-1400 · HD-1450
HD-1500 · HD-1550
HD-1200 · HD-1250
HD-1300 · HD-1350
HD-1650 · HD-1750
Model  AP-800  series  Thermo Printer
AP-800 seies
AN-810K · AM-810E
AM-810MK · AM-810ME
AM-820K · AM-820E
AP-810KS
Model  AM-8000  series  Compact Thermologger
RS-232C.
TB-6002
TB-6003-SP13
Kind of AM-8000 series
Type K
AM-8000K
AM-8001K
AM-8050K
AM-8051K
AM-8010K
AM-8011K
AM-8060K
AM-8061K
AM-8100K
AM-8101K
AM-8150K
AM-8151K
AM-8110K
AM-8111K
AM-8160K
AM-8161K
Type E
AM-8000E
AM-8001E
AM-8050E
AM-8051E
AM-8010E
AM-8011E
AM-8060E
AM-8061E
AM-8100E
AM-8101E
AM-8150E
AM-8151E
AM-8110E
AM-8111E
AM-8160E
AM-8161E
Model  HS  series Soldering Iron Thermometer
HS-30K
HS-50K  
CR-31K
CR-32K
Model  ACSⅡ  series Temperature Calibration System
ACSⅡ-1000
ACSⅡ-2000
ACSⅡ-3000
ACSⅡ-4000
Model  FL  series Fiber Optic Thermometer
FL Series Top
1ch. FL-2000 Specifications
4ch. FL-2400 Specifications
Model  R-100  series Infrared Thermometer
R-100
R-150
R-160
Model  AR-6500  series  Contact & Non-Contact Thermometer
AR-6500
AR-6501
AR-6500-H
AR-6501-H
Thermometers  ACCESSORIES
ANP plug
ASP plug
ANT
ANJ series
THERMOCOUPLE CABLE
TS-K
TF-K
TC-K
TCG-K
GW-K
SG-K
TPC-K
TS-E
TF-E
TC-E
TCG-E
GW-E
SG-E
TPC-E

 

Anritsu Meter  ANS Vietnam Germany, USA, Asia, Vietnam, Singapore, Japan, Cambodia, Laos, Thailand, Myanmar, Indonesia, Malaysia, Singapore, China, India, Pakistan, Egypt, Iran, Jordan, Saudi Arabia, Sudan Syria, Iraq, Sudan.


Hãy liên hệ với chúng tôi để có được giá tốt nhất !

 

Công Ty TNHH TMDV Anh Nghi Sơn

| địa chỉ | D3, Đinh Tiên Hoàng, KDC Miếu Nổi, Phường 3, Quận Bình Thạnh, TPHCM

| mã số thuế | 0310692382

| điện thoại | + 84 . 8 . 3517 0401/02 | fax | +84 . 8 . 3517 0403

| email | sales.ans@ansvietnam.com ans.vina@ansvietnam.com

| website | www.ansvietnam.com www.anhnghison.com

| liên hệ trực tuyến | Skype | Yahoo